Obchodní podmínky

Obchodní podmínky stěhování platné od 01.02.2023.

Základní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky (dále také jen "Podmínky" nebo "OP") upravují vztahy mezi objednatelem (dále také "zákazník") a dodavatelem při provedení služeb týkajících se stěhování, vyklízení, odvozu na sběrný dvůr a pod. (dále jen "stěhování"). Tyto vztahy se dále, zejména v bodech neupravených těmito Podmínkami, řídí Zákonem č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník a souvisejícími právními předpisy. Tyto Obchodní podmínky platí ve znění zveřejněném na internetové stránce dodavatele v den odeslání závazné objednávky anebo akceptace nabídky dodavateli. Zasláním závazné objednávky anebo akceptací nabídky objednatel potvrzuje, že se se zněním Obchodních podmínek seznámil a bez výhrad s nimi souhlasí.

Informace o dodavateli, kontaktní údaje

Obchodní název: Vasile Melnic - EASY MOVING

Místo podnikání: Zátopková 100/2, Praha 6, 160 00

Identifikační číslo: 276 183 82

Daňové identifikační číslo: CZ  8108059993

Živnostenská oprávnění, koncesní listiny:

  • Pozemní doprava vyjma železniční a silniční motorové dopravy, správa a údržba nemovitostí, maloobchod použitým zbožím, dokončovací stavební práce, silniční motorová doprava nákladní

Telefon: +420 775 038 888

E-mail: dispecink@easy-moving.cz

Poptávka, objednávka služeb, potvrzení objednávky

Objednatel může dodavateli zaslat poptávku (nezávaznou objednávku) stěhovacích služeb zejména prostřednictvím formuláře publikovaného na webových stránkách dodavatele nebo e-mailem či telefonicky. Dodavatel na základě poptávky vyhotoví nabídku služeb včetně odhadu ceny. Objednatel podává závaznou objednávku služeb stěhování od dodavatele (dále jen "objednávka") prostřednictvím telefonu, e-mailové pošty, SMS nebo písemně (způsob doručení) anebo přijetím nabídky dodavatele podle předchozího odstavce, doručením na kontaktní údaje objednatele uvedené v čl. 2 těchto Podmínek, a to nejpozději 24 hod před požadovaným provedením služeb, pokud se objednatel a dodavatel nedohodnou jinak.

Dodavatel může vyzvat objednatele, který svou objednávku podal telefonicky, aby ji doručil i dalším z uvedených způsobů doručení (autorizoval).

V objednávce objednatel specifikuje alespoň údaje požadované na formuláři publikovaném na webových stránkách dodavatele, ledaže se objednatel a dodavatel dohodnou jinak.

Každá objednávka musí být dodavatelem potvrzena jedním z výše uvedených způsobů doručení, zpravidla totožným se způsobem doručení objednávky. Dodavatel objednávku potvrdí zpravidla během 24 hodin od doručení, nejpozději do 24:00 hod. dne předcházeného požadovanému datu zakázky, ledaže se objednatel a dodavatel dohodnou jinak.

Dodavatel objednávky přijímá 24 hodin denně celý rok, ledaže na svých www stránkách zveřejní oznámení o přerušení dodávky služeb a/nebo přijímání objednávek.

Potvrzením závazné objednávky dodavatelem dochází k přijetí návrhu a tedy uzavření smlouvy o stěhování konkludentně (vzniká "zakázka"), ledaže objednatel trvá na uzavření písemné smlouvy. V takovém případě je nutné požadavek na uzavření písemné smlouvy uvést v objednávce anebo alespoň předem 12 hod před započetím zakázky.

Dodavatel si rovněž v případech nestandardních zakázek vyhrazuje možnost požádat objednatele o uzavření písemné smlouvy, což bude objednateli sděleno jedním z výše uvedených způsobů doručení anebo při potvrzení objednávky.

Zrušení objednávky

Objednatel může svou závaznou objednávku bezplatně zrušit do okamžiku, než byla potvrzena objednatelem anebo po vzájemné dohodě mezi dodavatelem a objednatelem do 24 hodin před zahájením stěhování.V ostatních případech objednatel uhradí dodavateli smluvní pokutu ve výši 14 Kč za kilometr, který objednatel ujel za zakázkou k okamžiku jejího zrušení, min. 1.000,- Kč.

Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele.

Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě tzv. zásahu vyšší moci tj. okolností, které objednatel nemohl odvrátit, jako je např. přírodní katastrofa, havárie apod. V těchto případech bude objednatel neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud objednatel již zaplatil část nebo celou částku ceny zakázky, bude mu tato částka vrácena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (maximálně do 10 dnů). Bez ohledu na výše uvedené si dodavatel vyhrazuje právo bez sankcí posunout zahájení zakázky z důvodů hodných zvláštního zřetele. Za tyto důvody se považuje zejména zpoždění s dokončením předcházející zakázky, které nebylo možné předvídat. Toto posunutí musí dodavatel objednateli oznámit nejpozději 30 min. před zahájením zakázky a posunutí musí trvat max. 3 hod. V opačném případě - dodavatel posunutí zakázky včas neoznámí anebo posunutí trvá déle než 3 hod. - má objednatel právo na slevu z ceny zakázky, pokud se uskuteční v náhradním termínu, anebo z další zakázky, ve výši 5%.

Právo dodavatele na změnu ceny

Dodavatel si vyhrazuje právo změny odhadované ceny zakázky stanovené podle čl. 3., pokud se zakázka odchýlila od údajů poskytnutých objednavatelem v objednávce nebo se vyskytly překážky anebo situace, které nebylo možno předvídat.

Ceník

Ceník je přílohou těchto Podmínek a je zveřejněn na webových stránkách dodavatele. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit Ceník jeho zveřejněním na www stránkách dodavatele nejpozději 1 den před účinností změny.

Zvláštní ustanoveni o pevné ceně za stěhovací služby

Je-li cena za stěhování sjednána jako pevná, navyšuje se tato cena v případě, že zákazník před sjednáním nesdělil a/nebo neukázal dodavateli všechny informace podstatné a důležité pro odhad ceny za stěhovací služby předem. Tato cena zvyšuje o tzv. vícepráce resp. vícenáklady, tedy práce resp. náklady, které dodavatel nemohl při sestavování odhadu ceny za stěhovací služby vzhledem k nedodání potřebné informace (např. úzké nebo točité schodiště, ztížené podmínky, délka donášky přesahující běžnou délku, překážky v přepravních cestách v objektech) ze strany zákazníka předpokládat a/nebo které vznikly v důsledku situace, kterou nebylo možno ze strany dodavatele ovlivnit (např. "vyšší moc"). Tato cena se navyšuje o částku zjištěnou podle ceníku dodavatele a to v rozsahu ceny těchto víceprací či vícenákladů.

Platební podmínky

Úhrada ceny zakázky je objednatelem provedena zásadně hotově, po dokončení a vyúčtování zakázky, zároveň je dodavatelem vystaven příjmový doklad resp. "paragon", ledaže si dodavatel a objednatel předem dohodnou jiný způsob.Dohodne li se tak objednavatel s dodavatelem předem, může být, za splnění níže uvedených podmínek, úhrada ceny zakázky provedená též:

Bankovní převodem předem se zálohou v hotovosti ve výši podle odhadu ceny zakázky předem, po dokončení a vyúčtování zakázky bude fakturován doplatek resp. vrácen přeplatek, přičemž přeplatek i doplatek jsou splatné do 10 dní od dokončení zakázky; nebo

Bankovním převodem se splatností dle faktury. Není-li na faktuře datum splatnosti uveden, je cena zakázky splatná do 10 dní od dokončení zakázky.

Způsob úhrady ceny zakázky musí být mezi stranami sjednán nejpozději před zahájením zakázky.Úhrada služeb bankovním převodem na základě faktury musí být dohodnuta předem, zejména je možná při rozsáhlejším stěhování firem, úřadů, institucí a pod. a to pouze při objednávce mailem nebo písemné, učiněné osobou oprávněnou jednat jménem dané firmy nebo instituce při objednávání služeb. Zákazník musí při objednávce nebo nejpozději před zahájením stěhování předložit výpis z Obchodního rejstříku nebo obdobného registru a doložit fakturační údaje.Není-li faktura objednatelem uhrazena včas, je objednatel oprávněn účtovat úrok z prodlení, který činí 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou ceny zakázky, a smluvní pokutu.Smluvní pokuta se vybírá ve formě administrativní poplatku za zpracování a zaslání výzvy ke splnění peněžitého závazku v prodlení a činí:

1. výzva..................1 500,- Kč bez DPH;

2. výzva .................1 500,- Kč bez DPH;

3. a další výzva ... 5% z dlužné částky min. 1.500,- Kč bez DPH.

Poplatek za zpracování a zaslání výzvy je splatný na základě faktury vystavené objednatelem a zaslané spolu s výzvou.

Součinnost objednatele

Objednatel je povinen vyvinout potřebnou součinnost při stěhování, zejm.:

  • zajistit příjezdové cesty a parkovací plochu na místě nakládky a vykládky;
  • zajistit průchodnost schodišť a jiných prostor v domě, zajistit funkčnost výtahu;
  • zabezpečit hlídání stěhovaných věcí při stěhování v době, kdy jsou mimo dispozici stěhovacích manipulantů, zejména kdy nejsou v uzamčené nemovitosti nebo uzavřeném nákladním prostoru stěhovacího vozu nebo s nimi právě manipulanti nedisponují (nakládka, vykládka);
  • připravit předměty určené ke stěhování a potřebné průvodní dokumenty včas, příp. zajistit povolení vjezdu na určené místo.

Dodavatel si vymiňuje, aby předmětem stěhování nebylo zejm. následující: a) věci a předměty ohrožující lidský život nebo zdraví, jako jsou: výbušniny, zbraně, omamné a psychotropní látky, hořlaviny s nízkým bodem vzplanutí, jedy, radioaktivní látky, žíraviny, plyny a kapaliny v tlakových nádobách apod.; b) věci lehce poškoditelné i za předpokladu dodržování pokynů pro zvláštní manipulaci; c) jiné předměty a věci, které s ohledem na svůj charakter vyžadují speciální úpravu vozidla nebo vytvoření speciálních podmínek při přepravě podle platných předpisů. Pokud se na místě dodavatel a objednatel přesto dohodnou na stěhování předmětů dle písm. b) a c), nenese objednatel odpovědnost za vznik škody na takové stěhované věci.

Reklamace, náhrada škody

Zákazník je oprávněn reklamovat škodu vzniklou poškozením, zničením, částečnou nebo úplnou ztrátou stěhovaných předmětů a břemen nebo škodu vzniklou poškozením prostor, ve kterých stěhování probíhalo.

Zákazník je povinen zkontrolovat stěhované předměty a břemena při převzetí při dokončení zakázky, jakož i prostory, ve kterých stěhování probíhalo. Podmínkou pro uplatnění případného nároku na odškodnění je balení stěhovaných břemen pracovníky EASY MOVING a součinnost zákazníka dle jejich instrukcí. Za obsah krabic a tašek, který před zabalením nemohl pracovník EASY MOVING ověřit, neručíme. Rovněž neručíme za škody, které vzniknou po té, co zákazník trval na určitém úkonu nebo způsobu balení či manipulace, ohledně kterého ho pracovník EASY MOVING upozornil, že může hrozit škoda na věcech. Neručíme rovněž za věci, o kterých nás zákazník instruoval, že mají být, ať už dočasně nebo trvale, umístěny ve společných prostorách domů.Právo na reklamaci a na náhradu škody je třeba uplatnit co nejdříve, nejlépe v přítomnosti pracovníka EASY MOVING. Nemůžeme nést odpovědnost za škody, které vzniknou manipulací s věcmi po odjezdu pracovníků.

V případě, že zákazník zjistí poškození vzniklé při stěhování zaviněním dodavatele, sepíše s pracovníkem dodavatele Reklamační protokol. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel.

Dodavatel odpovídá objednateli pouze za skutečnou škodu vzniklou na stěhovaných předmětech resp. prostorách, ve kterých stěhování probíhalo. Skutečnou škodou se rozumí to, oč se hodnota stěhovaných předmětů resp. příslušných prostor v důsledku škodní události sníží. V žádném případě však dodavatel neodpovídá objednateli za ušlý zisk a jiné následné škody, které mohou v souvislosti se stěhováním vzniknout.

Zákazník souhlasí s tím, že dodavatel není odpovědný za žádnou škodu způsobenou přímo či nepřímo třetími osobami, pokud této škodě dodavatel nemohl zabránit.

Dodavatel rovněž není odpovědný za škodu, která vznikla v důsledku jednání zákazníka, jakož i takového jednání zákazníka, kdy odmítl návrh pracovníka dodavatele na zajištění ochrany stěhovaných břemen např. obalovými materiály nebo nezajistil potřebnou součinnost.

Dodavatel dále není zodpovědný za škodu, která vznikla vadou nebo přirozenou povahou stěhovaných předmětů a dále za škodu na předmětech, které jsou v takovém stavu, že sama manipulace s nimi znamená riziko poškození, zejm. starší nábytek, chladnička, mraznička či jiná elektronika apod.

Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01.02.2023. Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Obchodní podmínky zveřejněním jejich nového znění na www stránkách dodavatele.

V Praze, dne 08.01.2023