FAQ
Časté otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

V této sekci najdete opovědi na Vaše nejčastěší otázky ohledně stěhování.

 • Jsou mé věci ve vašich vozech v bezpečí?

Ano, při stěhování provozujeme skříňové vozy Iveco. Vozy jsou nové, čisté a perfektně servisované. Skříně vozů jsou jsou polstrované a vybavené pro převoz nábytku, osobních věcí nebo křehkých předmětů. V každém voze jsou při stěhování k dispozici materiály k zabezpečení stěhovaných břemen - deky, upínací pásy, smršťovací folie, bublinková folie, lepící páska, kartonové krabici. Vozy jsou rovněž vybaveny nářadím a manipulačním vozíkem. Větší vůz s 42 m3 přepravního prostoru je vybaven hydraulickou plošinou. Naši manipulanti i řidič jsou zkušení, mají dlouholeté zkušenosti s manipulací nejrůznějších typů břemen v nejrůznějších podmínkách.

 • Stěhujete i o víkendech a svátcích?

  Ano, stěhujeme 365 dní v roce za stále stejné ceny, bez příplatků za víkendy a svátky. V tyto je určena minimální cena zakázky ve výši 2 hodin (o víkendu a ve svátek 2,5 hod) stěhovacích prací v příslušném tarifu.

 • Můžu se stěhovat i večer po práci?

  Ano, stěhujeme i večer, podle Vaší potřeby. Za přepravu (vyjma mezinárodního přepravy) prováděné:

  • ve večerních hodinách (v době od 18:00 do 22:00) se účtuje příplatek ve výši 15 % z hodinové sazby,
  • v nočních hodinách (v době od 22:00 do 6:00) se účtuje příplatek ve výši 30 % z hodinové sazby.
 • Co když se při stěhování něco rozbije?

  Máme sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu přepravce při přepravě na 1.000.000 Kč a též pojištění při manipulaci s břemeny v objektu na 1.000.000 Kč. Mimo to je možné sjednat připojištění. V případě, že zákazník zjistí poškození vzniklé při přepravě zaviněním dodavatele, sepíše  pracovníkem dodavatele Reklamační protokol. Právo na reklamaci a na náhradu škody je třeba uplatnit co nejdříve, nejlépe v přítomnosti pracovníka dodavatele. Dodavatel nemůžeme nést odpovědnost za škody, které vzniknou manipulací s věcmi po odjezdu pracovníků dodavatele. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel. Zákazník je oprávněn reklamovat škodu vzniklou poškozením, zničením, částečnou nebo úplnou ztrátou přepravovaných předmětů. Zákazník je povinen:

  • připravit seznam přepravovaných věcí, pokud jej nepřipraví, není možné reklamovat škodu vzniklou částečnou ani úplnou ztrátou přepravaných předmětů;
  • zkontrolovat přepravované předměty a břemena při převzetí při dokončení zakázky.

  Dodavatel odpovídá objednateli pouze za skutečnou škodu vzniklou na přepravovaných předmětech. Skutečnou škodou se rozumí to, oč se hodnota stěhovaných předmětů v důsledku škodní události sníží. V žádném případě však dodavatel neodpovídá objednateli za ušlý zisk a jiné následné škody, které mohou v souvislosti s přepravou vzniknout.Zákazník souhlasí s tím, že dodavatel není odpovědný:

  • za žádnou škodu způsobenou přímo či nepřímo třetími osobami, pokud této škodě dodavatel nemohl zabránit;
  • za škodu, která vznikla v důsledku jednání zákazníka jako je např. nedostatečná ochrana přepravovaných věcí ochranný obaly, jakož i takového jednání zákazníka, kdy odmítl návrh pracovníka dodavatele na zajištění ochrany přepravovaných břemen např. obalovými materiály;
  • za škodu na obsahu krabic a tašek, který před naložením nemohl pracovník dodavatele ověřit;
  • za škodu, která vznikla vadou nebo přirozenou povahou přepravovaných předmětů a dále za škodu na předmětech, které jsou v takovém stavu, že sama manipulace s nimi znamená riziko poškození, zejm. starší nábytek, chladnička, mraznička či jiná elektronika apod.
 • Je v ceně zahrnuto pojištění?

Ano, v ceně je zahrnuto pojištění odpovědnosti za škodu přepravce při přepravě na 1,000,000 Kč a při manipulaci s břemeny v objektu. Více o pojištění...

 • Jak se počítá cena stěhování?

  Cena stěhování s autem se skládá z hodinové sazby za stěhování a provoz vozidla a z kilometrovného za přepravu mimo Prahu. Hodinová sazba se počítá od okamžiku přistavení vozu v místě nakládky do okamžiku dokončení stěhování příp. montáže a dalších prací v místě vykládky. Při přepravě (přistavení, transport mezi místy nakládky a vykládky, návrat) mimo Prahu účtujeme kilometrovné. Přeprava stěhovaných břemen po Praze se účtuje hodinovou sazbou za stěhovací práce a provoz vozidla, kilometrovné se neúčtuje.

  Je-li součástí stěhování težké břemeno, účtuje se navíc cena jeho stěhování dle tarifu základní cena a za patra Stěhování těžkých břemen.

  Z každé druhé a další hodiny účtujeme vždy po 30 minutách. Přistavení vozu v rámci Prahy, přeprava po Praze a prohlídka stěhovaných prostor za účelem zjištění rozsahu stěhování a odhadu ceny po Praze jsou zdarma. Patra, svátky a víkendy jsou bez příplatku.

 • Jak se účtuje kilometrovné?

Kilometrovné při stěhování , tedy cena za přepravu, se účtuje sazbou za kilometr. Počet kilometrů se počítá jako součet kilometrů z Prahy do místa nakládky, z místa nakládky do místa vykládky, a z místa vykládky zpět do Prahy. Kilometrovné při přepravě po Praze neúčtujeme.

 • Od kdy do kdy se počítá čas pro cenu stěhovacích prací a provoz vozu sazbou za hodinu?

  Hodinová sazba za stěhování se počítá od okamžiku přistavení vozu v místě nakládky do okamžiku dokončení stěhování příp. montáže a dalších prací v místě vykládky. Při stěhování mimo Prahu se do celkového času nezapočítáva doba přepravy mezi jednotlivými místy.

  Z každé druhé a další hodiny účtujeme vždy po 30 minutách. Hodinovou sazbou za stěhovací práce a provoz vozidla se účtuje:

  • Balení, zabezpečení stěhovaných předmětů proti poškození
  • Demontáž nábytku
  • Vystěhování stávajícího stanoviště
  • Nakládka a vykládka stěhovaného nábytku, materiálu nebo zařízení
  • Přeprava do místa určení po Praze
  • Nastěhování nových prostor, rozmístění stěhovaných břemen v novém objektu
  • Vybalení přepravních obalů
  • Montáž nábytku

  Přeprava stěhovaných břemen po Praze se účtuje hodinovou sazbou za stěhovací práce a provoz vozidla, kilometrovné se neúčtuje.

 • Účtujete nějaké příplatky za patra nebo stěhování o víkendu nebo ve svátek?

  Ne, patra, svátky a víkendy jsou bez příplatku.

 • Účtujete si přistavení a návrat vozu?

  Ne, přistavení a návrat vozu při stěhování v rámci Prahy jsou zdarma. Při stěhování mimo Prahu se účtuje kilometrovné za cestu z Prahy do místa nakládky a z místa vykládky zpět do Prahy.

 • Účtujete si čas strávený při přistavení vozu do místa nakládky a/nebo čas návratu vozu z místa vykládky?

  Ne, hodinová sazba za stěhovací práce a provoz vozu se počítá od okamžiku přistavení vozu v místě nakládky a počítání končí okamžikem dokončení stěhování příp. montáže a dalších prací v místě vykládky.

 • Jak se za vaše služby platí?

  Za naše služby zaplatíte po dokončení prací na místě vykládky v hotovosti proti dokladu (paragonu). Úhrada služeb bankovním převodem na základě faktury musí být dohodnuta předem, zejména je možná při rozsáhlejším stěhování firem, úřadů, institucí a pod. a to pouze při objednávce mailem nebo písemné, učiněné osobou oprávněnou jednat jménem dané firmy nebo instituce při objednávání služeb. Zákazník musí při objednávce nebo nejpozději před zahájením stěhování předložit výpis z Obchodního rejstříku nebo obdobného registru a doložit fakturační údaje. Splatnost faktury je zpravidla 10 dní od vystavení. Za pozdní úhradu faktury účtujeme úrok z prodlení a poplatek za zpracování upomínky (viz Obchodní podmínky).

 • Je možné za vaše služby platit na fakturu?

  Úhrada služeb bankovním převodem na základě faktury musí být dohodnuta předem, zejména je možná při rozsáhlejším stěhování firem, úřadů, institucí a pod. a to pouze při objednávce mailem nebo písemné, učiněné osobou oprávněnou jednat jménem dané firmy nebo instituce při objednávání služeb. Zákazník musí při objednávce nebo nejpozději před zahájením stěhování předložit výpis z Obchodního rejstříku nebo obdobného registru a doložit fakturační údaje. Splatnost faktury je zpravidla 10 dní od vystavení. Za pozdní úhradu faktury účtujeme úrok z prodlení a poplatek za zpracování upomínky (viz Obchodní podmínky).

 • Budeme sepisovat nějakou smlouvu?

  Zákazník podává objednávku služeb stěhování, která je návrhem smlouvy o stěhování, prostřednictvím telefonu, e-mailové pošty nebo SMS anebo písemně. EASY MOVING může vyzvat zákazníka, který svou objednávku podal telefonicky, aby ji doručil i dalším z uvedených způsobů doručení (autorizoval). V objednávce objednatel specifikuje alespoň údaje požadované na formuláři publikovaném na webových stránkách dodavatele.

  Každá objednávka bude námi potvrzena jedním z výše uvedených způsobů doručení, zpravidla totožným se způsobem doručení objednávky, zpravidla během 24 hodin od doručení. Potvrzením objednávky dochází k přijetí návrhu a tedy uzavření smlouvy o stěhování konkludentně, ledaže zákazník trvá na uzavření písemné smlouvy. V takovém případě je nutné požadavek na uzavření písemné smlouvy uvést v objednávce anebo alespoň předem 12 hod před započetím zakázky.

  EASY MOVING si rovněž v případech nestandardních zakázek vyhrazuje možnost požádat zákazníka o uzavření písemné smlouvy.

  Vztahy mezi zákazníkem a EASY MOVING při provedení služeb týkajících se stěhování se řídí Obchodními podmínkami zveřejněnými na webu https://www.nej-stehovani.cz/obchodni-podminky/, ve znění zveřejněném v den odeslání objednávky . Tyto vztahy se dále, zejména v bodech neupravených Obchodními podmínkami, řídí Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a souvisejícími právními předpisy.